FDA/EMEA 认可的CHO细胞系开发平台
 
 FDA/EMEA 认可的CHO细胞系开发平台

Ø  载体构建

    合成目的基因并克隆到细胞表达载体

    测序验证重组载体

Ø  稳定细胞系建立

    稳定转染

    筛选阳性克隆

    放大培养,检测稳定性 

Ø  适用于大规模生产的稳定细胞系开发

    优化各种细胞培养条件

    分析细胞生长率、传代比率和细胞稳定性

    放大培养、蛋白纯化和生物工程开发

公司地址:中国上海浦东新区张江高科春晓路300号 电话: 86-21-50275409电子邮箱: BD@kandatech.cn